Soutěžní podmínky

Podmínky a pravidla soutěží na Facebooku společnosti Nutra-Bona s.r.o.

Soutěže společnosti Nutra-Bona s.r.o. nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány, spravovány nebo spojeny se společností Facebook, Inc. nebo Facebook Ireland Limited a tato společnost za jejich průběh neodpovídá.

Účastník soutěže si je vědom, že poskytuje informace organizátorovi a pořadateli soutěže a ne společnosti Facebook, Inc. nebo Facebook Ireland Limited.

Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěží na facebookovém profilu společnosti Nutra-Bona s.r.o. (dále jen „soutěž“): 

  1. Organizátor soutěže 

1.1. Organizátorem soutěží je společnost Nutra-Bona s.r.o. se sídlem Růžová 1240, 252 28, Černošice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou C39820, IČ: 61677914 (dále jen „organizátor“).

  1. Doba trvání soutěže

2.1. Soutěž bude vždy probíhat v období uvedeném v oznámení o příslušné soutěže na facebookovém profilu Nutra-Bona s.r.o.

  1. Podmínky účasti

3.1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 15 let s doručovací adresou na území České republiky nebo Slovenské republiky. (dále jen "soutěžící").

3.2. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké. 

3.3. Podmínkou účasti v soutěži je vložení komentáře jako odpovědi na soutěžní otázku v příslušném soutěžním příspěvku na facebookovém profilu společnosti Nutra-Bona s.ro. .

3.4. Vložením komentáře jakožto odpovědi na soutěžní otázku soutěžící akceptuje tyto Oficiální pravidla a podmínky soutěže. 

3.5. Organizátor do 7 dnů od vyhlášení vítěze odešle vítězi cenu a to na adresu, kterou soutěžící uvedl, když se přihlásil o svou výhru dle pokynů v soutěžním příspěvku na Facebooku společnosti Nutra-Bona s.r.o. .

3.6. Soutěžící musí na sociální síti Facebook vystupovat pod svým pravým jménem.

3.7. Soutěžící se může zapojit do soutěže pouze jednou, přičemž identifikátorem soutěžícího je jeho osobní facebookový profil. Vyhrát v soutěži tak může také pouze jedno

3.8. Soutěžící dává souhlas, že jeho e-mailovou adresu může organizátor zařadit do své databáze kontaktů a zasílat komerční sdělení.

  1. Výhry a jejich předání

4.1. Výhry v soutěži a jejich počet  bude určen vždy v oznámení o příslušné soutěži na Facebookovém profilu společnosti Nutra-Bona s.r.o.

4.2. Výhru nelze převádět na jiné osoby.

4.3. Ze všech odpovědí, které splní zadaná kritéria a které byly účastníky vloženy jako komentáře v příslušném soutěžním příspěvku, organizátor náhodně vylosuje výherce. 

4.4. Vyhlášení proběhne na Facebookové stránce firmy Nutra-Bona s.r.o. Výherce soutěže je vždy oznámen v daném soutěžním příspěvku po uplynutí doby trvání soutěže. 

4.3. Výherce se musí, po zjištění, že vyhrál v soutěžním příspěvku, o výhru přihlásit do 5 dnů formou soukromé facebookové zprávy, kterou zašle společnosti Nutra-Bona s.r.o., kde uvede své celé jméno, e-mail, telefon a platnou doručovací adresu v ČR či SR, na kterou bude výhra zaslána.

4.4. Výhra bude soutěžícímu doručena do 20 dnů Českou poštou nebo Zásilkovnou dle vzájemné domluvy mezi výhercem soutěže a organizátorem.

4.5. V případě, že se výhru nepodaří doručit, bez zavinění na straně organizátora či výherce se o svou výhru nepřihlásí dle bodu 4.3., propadá tato výhra organizátorovi.

4.6. Organizátor nenese odpovědnost za nedoručení výher, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu způsobené přepravcem během doručování výhry na adresu výherce.

4.7. Organizátor si vyhrazuje právo jakoukoli výhru uvedenou v těchto pravidlech nahradit výhrou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů nespočívajících na straně organizátora nebude možné slíbenou výhru opatřit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí.

4.8. Organizátor si vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů, a to v případě, pokud dojde k závažným neočekávaným událostem nebo událostem ovlivněným vyšší mocí. V takovém případě nemá soutěžící nárok na odškodnění či vypořádání.

4.8. Výhry nejsou právně vymahatelné. Výhry nelze proplácet v hotovosti ani za ně poskytnout jinou věcnou náhradu. Nepřevzaté výhry propadají organizátorovi.

4.9. Organizátor si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení. 

  1. Osobní údaje

5.1. Soutěžící uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“) svůj souhlas se zpracováním osobních údajů nahlášených v rámci soutěže za účelem předání výhry, či jiných otázek spojených se soutěží a za účelem informování o dalších marketingových akcích organizátora prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

5.2. Poskytnutí údajů je dobrovolné.

5.3. Správcem osobních údajů ve smyslu zákona je organizátor soutěže.

5.4. Údaje budou uloženy a zpracovány organizátorem po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování, nejdéle však do doby odvolání souhlasu.

5.5. Osobní údaje nebudou dále předávány třetím stranám.

  1. Závěrečná ustanovení

6.1. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže. 

6.2. Organizátor tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany organizátora, než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.

6.3. Každý soutěžící účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy organizátora.

6.4. Organizátor si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při pouhém podezření z nedodržení pravidel soutěže, nezákonného jednání nebo jiného závadného chování ze strany soutěžícího.